პირველკლასელთა მისაღებად საჭიროა შემდეგი დოკუმენტების წარმოდგენა:

1. დაბადების მოწმობა (დედანი);

2. დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

3. 2 ფოტოსურათი 3×4 ფორმატში;

4. ჯანმრთელობის ცნობა (აცრები);

5. მშობლების პირადობის მოწმობის ასლი;

6. მშობლების ქორწინების მოწმობის ასლი;

7. ცნობა მშობლების საქმიანობის შესახებ;

 

 

მისაღები გასაუბრება 10:00სთ-დან 14:00სთ-მდე

ტელ: +995 32 231 72 04

           +995 32 232 97 83