საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმა თავი I – ზოგადი ინფორმაცია მიზნობრიობა   შპს საქართველოს სასწავლო ცენრტი ჯი-ელ-სის სკოლამ შეიმუშავა საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო გეგმა, რომლის მთავარი მიზანია მსოფლიო პანდემიის პირობებში COVID-19-სგან დაცვის ღონისძიებების დაგეგმვა და მათი ეფექტური განხორციელება. აღნიშნული გეგმა სრულად ითვალისწინებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის […]

Read More

სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი თავი I. სკოლის  აკადემიური კალენდარი, სამუშაო დრო მუხლი 1. 1. სამუშაო დრო სკოლაში სწავლა იწყება 15 სექტემბერს (ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მე–71 მუხლის საფუძველზე), სასწავლო წელი იყოფა 2 სემესტრად; 2023–2024 სასწავლო წლის ხანგძლივობაა 175 სასწავლო დღე, I კლასისათვის 161, XII კლასისათვის 156 სასწავლო დღე; სწავლება სკოლაში სამსაფეხურიანია . ამასთანავე, თბილისის სკოლაში […]

Read More

საგანმანათლებლო დაწსებულებისთვის მნიშვნელოვანია კვალიფიციური შეფასება, განსაკუთრებით გარე შეფასება იმ ორგანიზაციისგან, ვისაც აბარია საგანმანათლებლო სტანდარტები. ჩვენმა სკოლამ მორიგ ჯერზეც დაამტკიცა, რომ მისთვის მთავარი მომავალი თაობის განათლებაზე ზრუნვაა.  გილოცავთ ყველას – კოლეგებს, მშობლებს, პარტნიორებს ავტორიზაციის პროცესის წარმატებით გავლას! კვლავ გამარჯვებით და ღირსებით გვევლოს!   ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება სკოლის ავტორიზაციის დსკვნა

Read More

სკოლის   შინაგანაწესი თავი I. ზოგადი დებულებები მუხლი 1.1. შინაგანაწესის რეგულირების სფერო   შინაგანაწესი შედგენილია საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონების: “ზოგადი განათლების შესახებ”, ’’საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ” ”საქართველოს შრომის კოდექსის” და შპს საქართველოს სასწავლო ცენტრი ჯი–ელ–სის  წესდების საფუძველზე და სავალდებულოდ შესასრულებელია სკოლის ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფისათვის. სკოლა წამოადგენს კერძო სამართლის იურიდიულ პირს და გააჩნია ამ სტატუსის შესაბამისი ყველა დოკუმენტაცია და […]

Read More

ჯი-ელ-სის მკვლევარები   ბუნების მოყვარულთა  კლუბის  ზოგადი დებულება ზოგადი დებულება: 1.1.  ბუნებისმოყვარულთა კლუბი   ბუნებისმეტყველების და საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრის წევრების  მიერ არის დაფუძნებული. 1.2. კლუბი ფუძნდება 1 სასწავლო  წლის ვადით.  (I – II  სემესტრი) 1.3.  კლუბის იურიდიული მისამართია:  ქ. თბილისი, ჯ. ნადირაძის ქ N46   კლუბის მიზნები და ამოცანები: 2.1.  ხელი შეუწყოს სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას; 2.2.   გაზარდოს მოსწავლეთა […]

Read More

საქართველოს სასწავლო ცენტრ  ჯი-ელ-სის მასწავლებელთა პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევის ანგარიშები. ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელმა ქალბატონმა ინგა ხუციშვილმა გამოიკვლია მოსწავლეთა საპრეზენტაციო უნარების განვითარება მეშვიდე კლასში. ბიოლოგიის პედაგოგი, ირმა ავალიანი კვლევის ანგარიშში საუბრობს სკოლაში ბიოლოგიის  სწავლებისას ინფორმაციის ორგანიზების ხერხებზე მეცხრე კლასებში. აქვე, შეგიძლიათ დეტალურად გაეცნოთ ზემოთ აღნიშნულ კვლევების ანგარიშებს.   ‘’საპრეზენტაციო უნარების განვითარება მეშვიდე კლასში ‘’ საკუთარი […]

Read More