სკოლის   შინაგანაწესი   თავი I. ზოგადი დებულებები მუხლი 1.1. შინაგანაწესის რეგულირების სფერო 1.შინაგანაწესი შედგენილია საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონების: “ზოგადი განათლების შესახებ”, ’’საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ” ”საქართველოს შრომის კოდექსის” და შპს საქართველოს სასწავლო ცენტრი ჯი–ელ–სის  წესდების საფუძველზე და სავალდებულოდ შესასრულებელია სკოლის ყველა სტრუქტურული ქვედანაყოფისათვის. 2.სკოლა წამოადგენს კერძო სამართლის იურიდიულ პირს და გააჩნია ამ სტატუსის შესაბამისი ყველა დოკუმენტაცია და […]

Read More

სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი   თავი I. სკოლის  აკადემიური კალენდარი, სამუშაო დრო მუხლი 1. 1. სამუშაო დრო სკოლაში სწავლა იწყება 15 სექტემბერს (ზოგადი განათლების შესახებ კანონის მე–71 მუხლის საფუძველზე), სასწავლო წელი იყოფა 2 სემესტრად; 2021–2022 სასწავლო წლის ხანგძლივობაა 170 სასწავლო დღე, I კლასისათვის 157, XII კლასისათვის 153 სასწავლო დღე; სწავლება სკოლაში სამსაფეხურიანია . ამასთანავე, თბილისის […]

Read More