ჯი–ელ–სის სკოლაში 2024-2025 სასწავლო წლისათვის

  პირველკლასელთა მიღების წესები/ეტაპები

 

პირველ კლასში მიიღებიან ბავშვები, რომელთაც 6 წელი შეუსრულდებათ 2024
წლის 1 დეკემბრამდე
სკოლაში მისაღები ყველა ბავშვი გაივლის სასკოლო მზაობის შემოწმებას

1. გასაუბრება მისაღები მოსწავლის მშობელთან – სკოლაში მიღების, სწავლებისა და მშობელსა და სკოლას შორის არსებული ხელშეკრულების პირობების გაცნობის მიზნით;
2. მშობლის განცხადების საფუძველზე, მისაღებ მოსწავლესთან გასუბრების თარიღის დანიშვნა;
3. მისაღები პირველკლასელის გასაუბრება-ტესტირება დაწყებითი კლასის მასწავლებელთან და სკოლის ფსიქოლოგთან სასკოლო მზაობის შეფასების მიზნით;
4. სკოლაში მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის მოთხოვნა, კერძოდ:

  •  დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი – სავალდებულო;
  • 2 ფოტოსურათი 3×4 ფორმატში – სავალდებულო;
  •  ჯანმრთელობის ცნობა აცრების ფურცელთან ერთად – სავალდებულო;
  •  მშობლების /მეურვეების პირადობის მოწმობის ასლი – სავალდებულო;
  •  ცნობა მშობლების /მეურვეების საქმიანობის შესახებ – სურვილისამებრ;

5. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სწავლების საფასურის პირველი ნაწილის გადასახდელად მშობლისთვის შესაბამისი ინვოისის გამოწერა (ბუღალტერია) და მშობელთან ხელშეკრულების გაფორმება;
6. მოსწავლის ჩარიცხვა რიგითობის დაცვით (ინვოისით განსაზღვრული თანხის ჩარიცხვის თარიღის მიხედვით);
7. პირველკლასელთა რეგისტრაცია სკოლების მართვის საინფორმაციო (e-school) სისტემაში  „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების პირველ კლასში მოსწავლეთა რეგისტრაციისთვის ვადის განსაზღვრის თაობაზე’’ საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების შესაბამისად.

სკოლის ადმინისტრაცია – 592555515