შპს  საქართველოს სასწავლო ცენტრი ჯი–ელ–სის  სკოლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დებულება/ინსტრუქცია

 თავი I. ზოგადი  დებულება

 1.1. წინამდებარე დებულება/ინსტრუქცია  არის სკოლის შინაგანაწესის განუყოფელი ნაწილი და მისი შესრულება აუცილებელია სკოლის ყველა თანამშრომლისთვის და  დროებით, ხელშეკრულებით მომუშავე პერსონალისთვის.

 1.2. ყველა თანამშრომელი ვალდებულია დანიშვნისთანავე გაეცნოს უსაფრთხოების დებულებას  და იხელმძღვანელოს წინამდებარე ინსტრუქციით.

 1.3. ინსტრუქცია  შედგენილია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 29 იანვარი  №06/ ბრძანების საფუძველზე.

თავი II. ინსტრუქცია

2.1. უსაფრთხოების ზომები და განსახორციელებელი პრევენციული
ღონისძიებები  სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას

სკოლის დირექციისათვის (დირექტორის მოადგილეები)

 • დირექციის თითოეული წევრი ვალდებულია წვდომა იქონიოს სკოლის სამეთვალყურეო კამერებთან პირადი მოხმარების კომპიუტერიდან;
 • დ/მოადგილეები ვალდებული არიან უზრუნველყოს სკოლის უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის შეფასება;
 • უზრუნველყოს მასწავლებლების მიერ სკოლის ტერიტორიაზე სასკოლო დროს უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის შეფასების კითხვარის შევსება;
 • განიხილონ სასკოლო დროს უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მისი შემვსები პირის მიერ პრობლემის გადაწყვეტის გზების შეთავაზების
  შესაძლებლობები;
 • აღრიცხონ მოსწავლისა და მასწავლებლის/თანამშრომლის გადაცდომის თითოეული შემთხვევა სკოლის მიერ შემუშავებულ სპეციალურ დარღვევის აღრიცხვის ფორმაში (თან ერთვის). ფორმა შემუშავებულია ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 29 იანვარი №06/ ბრძანების საფუძველზე და ჯი–ელსის მასწავლებლისა და მოსწავლის ეთიკის კოდექსიდან გამომდინარე;
 • ყოველი დღის  ბოლოს ან/და მყისიერად უზრუნველყონ დარღვევათა დაფიქსირება შესაბამისი სახდელის განსაზღვრისა და სათანადო რეაგირებისათვის;
 • სასკოლო საზოგადოების უსაფრთხოებისათვის კონტროლი გაუწიონ ინსტრუქციით განსაზღვრული თითოეული რგოლის მუშაობას.

ადმინისტრაციისათვის (სართულების მიხედვით)

 • ინფორმირებულობის უზრუნველყოფის მიზნით, შენობაში თვალსაჩინო
  ადგილას განათავსონ საგანგებო სიტუაციებისა და ფსიქოსოციალური სამსახურის ნომრები:
 • განახორციელონ სასწავლო წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში  მოსწავლეთა უფლებებისა და წესების (მოსწავლის ქცევის კოდექსი, მასწავლებლის ეთიკის კოდექსი, სკოლის შინაგანაწესი) ასევე, სკოლის საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის გაცნობა ყველა მოსწავლისათვის და მშობლებისთვის;
 • უზრუნველყოს საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრების ან/და სხვა ღონისძიებების ორგანიზება;
 • ყურადღება მიაქციონ  წყლის, გამათბობელი საშუალებების გამოყენებას, და არ დაუშვან  ღია ცეცხლის დანთება სკოლის შენობაში;
 • დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოახსენონ დირექციას;.
 • დღეში ორჯერ( მის სამოქმედო ტერიტორიაზე და სართულზე) შემოვლისას შეამოწმონ  შენობა შესაძლო ხანძრის კერის გამოვლენაზე, კომუნიკაციების და ელ. გაყვანილობის გამართულობაზე.

მორიგე მასწავლებლისთვის:

 • სავალდებულოა ყოველდღიური სასწავლო აღმზრდელობითი პროცესის უსაფრთხოების ზომების უზრუნველყოფა; (შესვენებებისა და საგაკვეთილო პროცესის მიმდინარეობისას);
 • უსაფრთხოების ზომების მიღება  სპორტული და  სხვა კლასგარეშე  ღონისძიების ორგანიზებისას;
 • უსაფრთხოების ზომების მიღება დირექციისა და ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებულ კლასგარეშე ღონისძიებების ორგანიზებისას;
 • უსაფრთხოების ზომების მიღება მოსწავლეთა სასკოლო ტრანსპორტით (მიკროავტობუსებით) მგზავრობისას, დანიშნულების ადგილამდე ან/და მშობლამდე მოსწავლის მიყვანაზე და პასუხისმგებლობა.

მასწავლებელის/ კლასის დამრიგებლის  ან/და  გახანგძლივებული ჯგუფის აღმზრდელისთვის:

 • მასწავლებელი ვალდებულია სასწავლო წლის განმავლობაში 2–ჯერ ჩაატაროს საგანმანათლებლო-საინფორმაციო ხასიათის ღონისძიებები (ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 29 იანვარის  №06/ნ ბრძანების  მუხლი 10, პუნქტი–1 შესაბამისად);
 • კლასის დამრიგებელი უზრუნველყოფს მოსწავლეებისა და მათი მშობლების/კანონიერი წარმომადგენლების მიერ უსაფრთხოების შეფასების კითხვარის შევსებას;
 • მასწავლებელი ვალდებულია მოითხოვოს სანიტარულ-პროფილაქტიკური წესების დაცვა (განათება, ოთახის განიავება, ჯდომის წესი), პირადი და საზოგადოებრივი ჰიგიენის დაცვა;
 • სკოლაში ყოფნის პირველივე დღიდან მიაჩვიოს მოსწავლე დანიშნულებისამებრ გამოიყენოს დასვენების დრო. მოსწავლე გაკვეთილიდან გაუშვას მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში, რის შესახებაც ატყობინებს მორიგეს;
 • საჭიროებიდან გამომდინარე, სკოლის ექიმის რეკომენდაციით მასწავლებელი კლასის დამრიგებლის მეშვეობით უკავშირდება მოსწავლის მშობელს და მხოლოდ ამის შემდეგ დირექტორთან შეთანხმების საფუძველზე ათავისუფლებს მას გაკვეთილიდან.  კლასის დამრიგებელი ან/და სკოლის ექიმი უზრუნველყოფს სკოლაში მოსული მშობლისთვის მოსწავლის ჩაბარებას;
 • შესვენებისას და სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებისას მასწავლებლები ვალდებულნი არიან იმორიგეონ სკოლაში და მიმდებარე ტერიტორიაზე მორიგეობის გრაფიკის მიხედვით ან დირექციის განკარგულებით;.
 • გახანგრძლივებული ჯგუფის აღმზრდელები ბავშვების გარეთ გაყვანისას (გასეირნებისას) პირადად უნდა დარწმუნდნენ სასეირნო ადგილების უსაფრთხოებაში.
 • გახანგრძლივებული ჯგუფის აღმზრდელები არ ტოვებენ ბავშვებს უყურადღებოდ სანამ არ ჩააბარებენ მათ მასწავლებელს ან მშობელს; ისინი არ ესაუბრებიან მშობელს და არ გადააქვთ ყურადღება ძირითადი სამუშაოდან;
 • ბუფეტში ბავშვების ქცევაზე კონტროლს ახორციელებს გახანგრძლივებული ჯგუფის მასწავლებელი/აღმზრდელი.

სკოლის ექიმისათვის:

 • სკოლის ექიმი ვალდებულია მოსწავლეებისათვის აწარმოოს საგანმანათლებლო-საინფორმაციო კამპანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით;
 • მოსწავლეების ჯანსაღი კვებითი უნარ–ჩვევების განვითარებისა და მათი საჭირო ენერგიით უზრუნველყოფის მიზნით კონტროლი გაუწიოს სასკოლო კვებისა და სკოლის ბუფეტის მენიუში შეტანილი პროდუქტების ხარისხს და უზრუნველყოს დირექტორის 2017 წლის 8 სექტემბრის N2/172 ბრძანების შესრულება; 
 • კონტროლი გაუწიოს და დამლაგებელთან ერთად უზრუნველყოს სანიტარულ–ფიგიენური ნორმების დაცვა.

დამლაგებლისთვის:

 • დამლაგებელი ემორჩილება სკოლის ადმინისტრატორს ასრულებს ყველა მის განკარგულებას დროულად და ხარისხიანად. მუშაობისას მჭიდროდ თანამშრომლობს სკოლის ექიმთან და პედაგოგებთან. ითვალისწინებს მათ რეკომენდაციებს, იღებს ყველა ზომას, რათა შეინარჩუნოს სისუფთავე საკლასო ოთახებში, კაბინეტებსა და ლაბორატორიებში;
 • ყოველდღიურად ასუფთავებს დერეფნებს და წმენდს იატაკებს;
 • ყოველდღიურად ასუფთავებსს საკლასო ოთახებს, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მერხებისა და ფანჯრების სისუფთავეს;
 • არ დაუშვას მტვრის დაგროვება საკლასო ოთახის კუთხეებსა და ძნელად მისადგომ ადგილებში;
 • ვალდებულია გულმოდგინედ გაწმინდოს საპირფარეშოს კედლები, კარებები, ჩაატაროს დეზინფექცია ყოველი დღის ბოლოს;
 • ასუფთავებს სკოლის მიმდებარე ტერიტორიას – შემოსასვლელს;
 • ყოველდღიურად ასუფთავებსს ნაგვის ურნებს, კვირაში  ერთხელ მათი დეზინფექციით;
 • სამუშაო დღის დასრულების შემდეგ კეტავს საპირფარეშოებში ონკანებს და თიშავს ყველა ელ. ხელსაწყოს.

დარაჯისთვის:

 • არ დაუშვას უცხო პირთა შემოსვლა სკოლის შენობაში;
 • არ დაუშვას მოსწავლის სკოლის შენობიდან დამოუკიდებლად გასვლის ფაქტი;
 • მშობლის შემოშვება დაუშვას მხოლოს კათედრის დღეებში დადგენილი განრიგის შესაბამისად;
 • შეამოწმოს საკეტების,  კარებების მთლიანობა, კავშირგაბმულობის საშუალებების გამართულობა/გამორთულობა;
 • ხანძრის შემთხვევაში დარეკოს:
 • სახანძრო სამსახურთან;
 • სკოლის დირექტორთან.

2.2. საკლასო ოთახებში და  დერეფნებში  უსაფრთხოების ზომები

 • სკოლის ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება სკოლის ადმინისტრაციას;
 • საკლასო ოთახებში  ხანძარსაწინააღმდეგო  უსაფრთხოების  წესის  დაცვა ეკისრება კლასის დამრიგებელს;
 • მოსწავლეების მიერ სკოლაში ხანძარსაწინააღმდეგო  უსაფრთხოების  ცოდნაზე  და ზუსტ შესრულებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება  ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს  და კლასის დამრიგებელს;
 • პირველი ვინც შეამჩნევს ხანძრის კერას, ვალდებულია, სკოლის დარაჯის მეშვეობით მისცეს სახანძრო განგაშის სიგნალი – მოკლე ზარების ჯერი;
 • ხანძართან ბრძოლის პირველადი საშუალებები – ცეცხლმაქრები გადანაწილებულია სკოლის დერეფნებში .

2.3. უსაფრთხოების ზომები სპორტული და სხვა სასკოლო და სკოლისგარეშე ღონისძიების ორგანიზებისას

 • სკოლის ყველა თანამშრომელი ვალდებულია სპორტული ან სასკოლო ღონისძიებების ჩატარებისას, უზრუნველყოს მოსწავლეების უსაფრთხოება (მოამზადოს ევაკუაციის გეგმა, იცოდეს ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარისა და სხვა საშუალებების ადგილმდებარეობა);
 • მოსწავლის მიერ ტრამვის მიღების შემთხვევაში პედაგოგი ვალდებულია მიიყვანოს მოსწავლე  ექიმთან  და შეატყობინოს კლასის დამრიგებელს;
 • სკოლის ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ ღონისძიებების (ექსკურსია, გასვლითი გაკვეთილი)  დაგეგმვა ხდება მხოლოდ სკოლის დირექტორის  ნებართვით. დაგეგმილ ღონისძიებამდე არაუგვიანეს ერთი კვირისა იწერება განაცხადი და შესაბამისი ნებართვა;
 • განაცხადს ავსებს უშუალოდ ღონისძიების ორგანიზატორი;
 • სკოლისგარეშე ღონისძიებებისას მასწავლებლები და მოსწავლეები ხელმძღვანელობენ ,,მოსწავლეების ექსკურსიებსა და სხვადასხვა ღონისძიებებზე გადაყვანასთან დაკავშირებით“ დირექტორის 2019 წლის 3 ივნისის N2/231 ბრძანებისა სხვა არსებული რეგულაციების შესაბამისად

2.4. უსაფრთხოების ზომები საგანგებო სიტუაციების დროს

სკოლის დირექტორი

 • საგანგებო სიტუაციების შესახებ დაუყოვნებლივ ატყობინებს სამინისტროს, შესაბამის რესურსცენტრს და უფლებამოსილ ორგანოებს.
  საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე მიმართავს სამინისტროს სასწავლო პროცესის შეჩერების, შეწყვეტის ან განახლების შესახებ.
 • სკოლაში გადამდები დაავადებების შემთხვევის გამომვლენის შემთხვევაში უზრუნველყოფს ინფორმაციის მიწოდებას რესურსცენტრისა და სამინისტროსთვის.
 • ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარების მიზნით გადაწყვეტილება სასწავლო პროცესის შეჩერების შეწყვეტის ან განახლების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით იღებს მინისტრი, სკოლის დირექტორის მიმართვის საფუძველზე.

 

დირექცია და ადმინისტრაცია (სართულების შესაბამისად)  საგანგებო სიტუაციის დროს

 • დირექციის წარმომადგენელი დირექტორთან შეთანხმების საფუძველზე რეკავს განგაშის ზარს და საფრთხის შესახებ ატყობინებს შენობაში მყოფ ყველა პირს;
 • განგაშის ზარის დარეკვისთანავე სავალდებულოა სასწავლო პროცესის შეწყვეტა;
 • უზრუნველყოსფს სიმშვიდის შენარჩუნებას და პანიკის აღსაკვეთად;
 • დირექტორთან შეთანხმებით უკავშირდება „112“-ს, აცნობებს საგანგებო სიტუაციის თავისებურებებს, საგანგებო სიტუაციის წარმოქმნის მიზეზს, სავარაუდო მასშტაბებს, არსებულ ვითარებას;
 • უზრუნველყოფს სკოლის შენობაში მყოფი პირების განთავსებას უსაფრთხო ადგილას.

 

მოსწავლეთა ევაკუაციისას:

 • აძლევს წინასწარ დადგენილი სიგნალს;
 • ააღებს სათადარიგო საევაკუაციო კარებს;
 • უზრუნველყოფს  ადამიანთა ნაკადის მართვას ევაკუაციისას;
 • ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ ყველა ბავშვი გავიდა შენობიდან, საევაკუაციო ჯგუფთან ერთად მიიღოს ზომებო დარჩენილების გადასარჩენად;
 • ხანძრის კერის აღმოჩენის შემთხვევაში აქრობს ხანძარსაწინააღმდეგო ცეცხლმაქრის საშუალებებით;
 • დირექტორის ნებართვით თიშავს დენს.

 

2.5. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველი გადამდები დაავადებების შემთხვევის გამოვლენისას

დირექცია და ადმინისტრაცია 

 • დირექცია უზრუნველყოფს დაავადებულთან კონტაქტირებული პირების იდენტიფიცირებას და მათ იზოლირებას;
 • ექიმთან ერთად უზრუნველყოფს ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებას საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურის რეკომენდაციების საფუძველზე.

კლასის დამრიგებელი:

 • გადამდები დაავადებების არსებობის შემთხვევაში მომხდარის შესახებ ატყობინებს მოსწავლის მშობელს/ დაავადებულის ოჯახს, მაქსიმალურად მშვიდი ტონით და  ოჯახის წევრს აწვდის მოსწავლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მხოლოდ გადამოწმებული ინფორმაციას;
 • საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში აღრიცხავს თავისი კლასის მოსწავლეებს, ადგენს და აღრიცხავს დაკარგული ადამიანების რაოდენობას და ვინაობას და აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას გადასცემს დირექციას/ადმინისტრაციას;
 • საგანგებო სიტუაციების შემთხვევაში კლასის დამრიგებელი უზრუნველყოფს მოსწავლის მშობლის ინფორმირებას, მაქსიმალურად მშვიდი ტონით და მშობელს აწვდის მოსწავლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მხოლოდ გადამოწმებულ ინფორმაციას.

ფსიქოლოგი:

 • უზრუნველყოფს მოსწავლეების, მშობლების მასწავლებლებისა და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების მდგომარეობის პირველად შეფასებას;
 • საგანგებო სიტუაციის ადგილზე ვალდებულია შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოს ფსიქოლოგიური დახმარების გაწევა;
 • საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს ფსიქოლოგის ან/და ფსიქოლოგების  მობილური ჯგუფის/ჯგუფების მივლენა;
 • საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს მოსწავლის, მშობლის, მასწავლებლის გადამისამართება  მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრში (სამმართველოში).

სკოლის ექიმი:

 • ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველი გადამდები დაავადების შემთხვევის გამომვლენისას დაუყოვნებლივ აცნობებს სკოლის დირექციას;
 • დირექტორთან შეთანხმებით დაუყოვნებლივ უკავშირდება „112“-ს;
 • უზრუნველყოფს დაავადებაზე საეჭვო ყველა პირის (ბავშვი/თანამშრომელი) იზოლირებას სხვა პირებისგან;
 • უზრუნველყოფს გადამდებ დაავადებაზე საეჭვო პირებზე დაკვირვებას, მეთვალყურეობას სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მოსვლამდე, ასევე საჭიროების შემთხვევაში, უსაფრთხოების შესაბამისი ზომების დაცვით პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა;
 • უზრუნველყოფს სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ინფორმირებას შემთხვევასთან დაკავშირებული ყველა ნიუანსის ხაზგასმით (მაგ, ნიშნები, ზუსტი დრო, ადგილი, გატარებული ღონისძიებები და ა.შ.) და, საჭიროების შემთხვევაში, ასრულებს მათ მითითებებს;
  – ვალდებულია უზრუნველყოს ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურისთვის „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვრის № 01-2/ნ ბრძანების მოთხოვნათა დაცვით;
  – უზრუნველყოფს ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარებას
  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური სამსახურის რეკომენდაციების საფუძველზე. და სკოლის დირექტორის 2014 წლის 23 მაისის N2/039 ბრძანებისა და 2019 წლის 25 მარტის N2/223 ბრძანებების  შესაბამისად;
 • საგანგებო სიტუაციების დროს სკოლის ფსიქოლოგთან ერთად მოქმედებს ინსტრუქციის შესაბამისად.

დამლაგებელი

 • საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველი (ფართო გავრცელების პოტენციალის მქონე) გადამდები დაავადების პრევენციისა და არსებობის შემთხვევაში გავრცელების ლიკვიდაციის მიზნით ხელმძღვანელობს ექიმის მითითების მიხედვით „სამედიცინო სტატისტიკური ინფორმაციის წარმოების და მიწოდების წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 18 იანვრის № 01-2/ნ ბრძანების მოთხოვნათა დაცვით და სკოლის დირექროეის 2014 წლის N2/039 23.05.2014წ. ბრძანებით დამტკიცებული რეგულაციების შესაბამისად.

2.6.  სკოლის ტერიტორიაზე სასკოლო დროს უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის დროს განსახორციელებელი ღონისძიებები

დირექტორი:

 • სკოლის ტერიტორიაზე სასკოლო დროს უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის დროს იყენებს მოსწავლისა და მასწავლებლის ეთიკის კოდექსით განზსაზღვრულ ნორმებს და დისციპლინარული კომიტეტის გადაწყვეტილების მიხედვით კონკრეტული გადაცდომის შესაბამებულ სახდელს (იხ. შინაგანაწესი და ჯი–ელ–სის მოსწავლის ეთიკის კოდექსი)

დირექცია (დირექტორის მოადგილეები):

 • უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის სავარაუდო ან/და  დარღვევის ფაქტის დაფიქსირებისას IT- სპეციალისტთან ერთად იღებს სამეთვალყურეო ვიდეოთვალის ჩანაწერს
 • უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის სავარაუდო ან/და დარღვევის  ფაქტის დაფიქსირებისას დაუყოვნებლივ იწყებს სავარაუდო ან/და  დარღვევის ფაქტის შესწავლას და ახორციელებს პრევენციულ ღონისძიებებს, ხოლო დარღვევის ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს მოსწავლის მიმართ სკოლის შინაგანაწესით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელებას.
  (კლასის დამრიგებელი, სკოლის დირექცია, დისციპლინური კომიტეტი ვალდებული არიან გამოვლენილ დარღვევაზე/სავარაუდო დარღვევაზე მათ მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ დირექტორს)

 ადმინისტრაცია:  

 • ადმინისტრაციის წარმომადგენელი (სქესის გათვალისწინებით), დარღვევის ფაქტის დამტკიცებისას (საჭიროების შემთხვევაში) ახორციელებს უკონტაქტოზედაპირულდათვალიერებას –  ფიზიკურიშეხებისგარეშეან/დანივთისდათვალიერებას
 • დარღვევიდან გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში დირექტორთან შეთანხმებით ახორციელებს მოსწავლის განცალკევებას;
 • დარღვევის/სავარაუდო დარღვევის ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ ატყობინებს დირექციას

კლასის დამრიგებელი

 • ვალდებულია მოსწავლის საგაკვეთილო პროცესზე საპატიო მიზეზის გარეშე გამოუცხადებლობის ან/და დაგვიანება შემთხვევაში, შეატყობინოს მოსწავლის მშობელს პირველი გაკვეთილის დასრულების შემდეს შესვენების პერიოდში;
 • ნებისმიერი სახის დარღვევის ან/და დარღვევის ეჭვის გაჩენის ფაქტის დაფიქსირებისას საგნის მასწავლებელი ვალდებულია შეატყობინოს (სართულის მიხედვით) ადმინისტრაციის წამომადგენელს შემდგომი რეაგირებისთვის.

სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი  (დარაჯი) ვალდებულია:

 ა) შეამოწმოს შენობა და ინვენტარი;

ბ) გამორთოს შუქი და ელ. ხელსაწყოები;

გ) დაკეტოს ფანჯრები და სკოლის კარები.