2019-2020 სასწავლო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმა

დანართი № 1 – სკოლის შინაგანაწესი

დანართი № 2 – სკოლის საათობრივი ბადე

დანართი № 4 – სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი

დანართი № 6 – სსსმ პროგრამა და დებულება