2018-2019 სასწავლო წლის სასკოლო სასწავლო გეგმა

დანართი № 1 – სკოლის შინაგანაწესი

დანართი № 2 – სკოლის საათობრივი ბადე

დანართი № 3 – გაკვეთილების ცხრილი და დამატებითი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო მომსახურება

პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის    სახელმძღვანელო

დანართი № 4 – სახელმძღვანელოების ჩამონათვალი

დანართი № 5 – მოსწავლის შეფასების სისტემა

დანართი № 6 – სსსმ პროგრამა და დებულება