1. საქართველოში  2011 წლამდე  მხოლოდ  ხუთი  სკოლა სთავაზობდა მოსწავლეებს გერმანული ენის მეორე საფეხურის დიპლომს. 2012 წლიდან მათ შეუერთდა ჩვენი სკოლაც, რომელმაც მიიღო გერმანული ენის პირველი და მეორე საფეხურის სადიპლომო პროგრამის განხორციელებისა და გამოცდების  ჩატარების უფლება.

 

DSD 1 და  DSD 2 – დიპლომებ  – არის გერმანიის კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებში სწავლისათვის საჭირო კომპეტენციის დამადასტურებელი დოკუმენტები გერმანულ ენაში.

DSD პროგრამა: ორიენტირებულია უცხო ენების სწავლების თანამედროვე, მსოფლიოში აპრობირებულ  მეთოდებზე და  ყოველი საფეხურის დაძლევის შემდეგ გასცემს გერმანიის სახელმწიფო დიპლომს.

პროგრამა ხელს უწყობს სკოლის მთვარი მიზნის განხორციელებას  – კონკურენტუნარიანი აბიტურიენტების მომზადებით  უზრუნველყოს ყველა კურსდამთავრებულის წარმატებული მომავალი.

DSD პროგრამა ითვალისწინებს   გერმანული ენის გაღრმავებულ სწავლებას მე–2 კლასიდან.

სწავლების მეთოდი შემუშავებულია ისე, რომ მინიმუმამდეა დაყვანილი წარუმატებლობის ალბათობა.

წარმატებულ მუშაობას განაპირობებს სადიპლომო პროგრამაში ჩართული  ჯიელსის კვალიფიცირებული, გამოცდილი კადრები: დოდო ამაშუკელი, მაგდა ღუღუნიშვილი, ნინო კიკალიშვილი, თამარ ვარდოსანიძე და გერმანელი პედაგოგი   კატრინ  კარლსონი.

DSD პროგრამაში ჩართულია  მე–2 კლასიდან მე–12 კლასის ჩათვლით ჯიელსის სკოლის  ყველა მოსწავლე.

ისწავლო   ჯიელსი,   ნიშნავს  ავტომატურად  ჩაერთო  DSD  პროგრამაში!

 

      2. ინგლისური ენის გაღრმავებული სწავლების მიმართულებით სკოლა ჩართულია   TOEFL-ის (Test of English as a Foreign Language)            სასერთიფიკატო    პროგრამაში.

პროგრამის  მთავარი ამოცანაა მოსწავლეს  გაუღვივოს  უცხო ენისადმი სიყვარული  და გამოუმუშავოს მიღებული  ცოდნის  ყოველდღიურ ცხოვრებაში აქტიურად  გამოიყენების უნარი, განუვითარდეს სამეტყველო უნარები (მოსმენა, კითხვა, წერა, საუბარი); განუვითარდეს განსხვავებული კულტურული კონტექსტებისა და ტექსტების გაგების უნარი; გამოუმუშავდეს სხვა კულტურის წარმომადგენლებთან წარმატებული კომუნიკაციის უნარი.

ამ პროგრამის შედეგები კარგ საფუძველს ქმნის სკოლა გადავიდეს განვითარების შემდეგ მნიშვნელოვან ეტაპზე. ეს პროგრამა გერმანული ენის სადიპლომო პროგრამასთან ერთად უპრეცენდენტოდ მაღალ კონკურენტულ დონეზე აიყვანს სკოლის მოსწავლეებსა და  კურსდამთავრებულებს.