სასწავლო   პროექტი მათემატიკაში      

გალუას თასი

ქალაქი –  თბილისი
სკოლა –  შპს საქართველოს სასწავლო ცენტრი   ჯი-ელ-სი
ავტორები:  ნანა მენთეშაშვილი, თამარ  ქავთარაძე, გენადი თვაური, ქეთევან რატიანიძე

 

პროექტის სამოქმედო   გეგმა

თემის დასახელება

ყოველწლიური საგანმანათლებლო   პროექტი   მათემატიკაში  „გალუას თასი“

საგანი –  მათემატიკა
კლასები – III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

თემის შინაარსი:

მოსწავლეთა ლოგიკური აზროვნების უნარის განვითარება სასწავლო პროცესის  ერთ-ერთი მთავარი მიზანია.  პროექტის მიზანია მოსწავლეებს შევაყვაროთ მათემატიკა, პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებს დაევალებათ მოიძიონ მათემატიკასთან დაკავშირებული საინტერესო ფაქტები, სახალისო ამოცანები,  მიეცემათ მაგალითებისა და ამოცანების ნუსხა, რომლებიც უნდა ამოხსნან გარკვეულ ვადაში.

პროექტი მოიცავს სამ ტურს, პირველი ტური იქნება თემაზე ეს საინტერესოა, მეორე ტური არის კონკურსის ტიპის, სადაც შევარჩევთ ლოგიკურ, საშუალო და რთულ ამოცანებს,  თითოეულ დავალებას ექნება წინასწარ მომზადებული სწორი პასუხი და შეფასების რუბრიკა.  დაბალი ქულების მქონე მოსწავლეები დატოვებენ კონკურსს, ხოლო მაღალი ქულების მქონე მოსწავლეები გადავლენ  ფინალურ მესამე  ტურში და გააგრძელებენ კონკურსს პირველობის მოსაპოვებლად.    მესამე  ტურში გამარჯვებული მოსწავლეები დაჯილდოვდებიან  I,  II  და   III    ხარისხის დიპლომებით.

განხორციელების  დროის  ჩარჩო: 8 კვირა 
         

შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები

 • მოცემულ თემასთან დაკავშირებით მოსწავლე სვამს შეკითხვებს შესაბამისი ფორმით და ამ კითხვების საშუალებით მოიპოვებს საჭირო ინფორმაციას.
 • პრობლემის გადაჭრისას შეუძლია ალგებრული გამოსახულების შედგენა და გამარტივება.
 • მოსწავლეს შეუძლია გამოსახულების გამარტივება და წრფივი განტოლების ამოხსნა.
 • მოსწავლეს შეუძლია გეომეტრიული ამოცანის ამოხსნა.            
 • მოსწავლეს შეუძლია გამოთვლებთან დაკავშირებული ამოცანების ამოხსნა.

       

კავშირი  ესგ–თან

მათემატიკის სწავლების ძირითადი მიზნები:

 • მოსწავლეებისთვის აზროვნების უნარის განვითარება.
 • დედუქციური და ინდუქციური მსჯელობის შეხედულებათა დასაბუთების მოვლენებისა და ფაქტების ანალიზის უნარის განვითარება.
 • მათემატიკის, როგორც სამყაროს აღწერისა და მეცნიერების უნივერსლური ენის ათვისება.
 • მათემატიკის, როგორც ზოგადსაკაცობრიო კულტურის შემადგენელი ნაწილის გაცნობიერება.

მოსწავლეების ამოცანები/სწავლების შედეგები:

 • მოსწავლეები ამოხსნიან სხვადასხვა თემატიკის მაგალითებსა და ამოცანებს.
 • თვითონ მოიძიებენ ლოგიკურ და რთულ მოცანებს.
 • გამოიმუშავებენ დროის მონიტორინგსა და მიზნობრივად გამოყენების უნარს.