ენების სკოლაში მსმენელების ჩარიცხვა ხდება მისი ენობრივი კომპეტენციის განსაზთვრის შესაბამისად.

ყველა მსურველი გაივლის ენის ფლობის დონის დასადგენ ტესტირებას.

ქვემოთ  გაეცანით ევროპულ სარეკომენდაციო ჩარჩოს