2022–2023 სასწავლო წლისთვის პირველკლასელთა მიღების წესები/ეტაპები და ანკეტა

 

 1. გასაუბრება მისაღები მოსწავლის მშობელთან – სკოლაში მიღების, სწავლებისა და მშობელსა და სკოლას შორის არსებული ხელშეკრულების პირობების გაცნობის მიზნით;
 2. მშობლის განცხადების საფუძველზე, მისაღებ მოსწავლესთან გასუბრების თარიღის დანიშვნა;
 3. მისაღები პირველკლასელის გასაუბრება-ტესტირება დაწყებითი კლასის მასწავლებელთან და სკოლის ფსიქოლოგთან სასკოლო  მზაობის შეფასების მიზნით;
 4. სკოლაში მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის მოთხოვნა, კერძოდ:
 • დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი – სავალდებულო;
 • 2 ფოტოსურათი 3×4 ფორმატში – სავალდებულო;
 • ჯანმრთელობის ცნობა აცრების ფურცელთან ერთად – სავალდებულო;
 • მშობლების /მეურვეების პირადობის მოწმობის ასლი – სავალდებულო;
 • ცნობა მშობლების /მეურვეების საქმიანობის შესახებ – სურვილისამებრ;
 1. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სწავლების საფასურის პირველი ნაწილის გადასახდელად მშობლისთვის შესაბამისი ინვოისის გამოწერა(ბუღალტერია) და მშობელთან ხელშეკრულების გაფორმება;
 2. მოსწავლის ჩარიცხვა რიგითობის დაცვით (ინვოისით განსაზღვრული თანხის ჩარიცხვის თარიღის მიხედვით);
 3. პირველკლასელთა რეგისტრაცია სკოლების მართვის საინფორმაციო (e-school) სისტემაში „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების პირველ კლასში მოსწავლეთა რეგისტრაციისთვის ვადის განსაზღვრის თაობაზე’’ საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების შესაბამისად.
 4. შევსებული ანკეტა გადმოაგზავნეთ სკოლის Email-ზე : mdschool2001@yahoo.com    ანკეტა,

 

ტელ: +995 592 55 55 15